Danh sách Partner

Link: Partners.Donation.vn / DoiTac.Donation.vn

Danh sách đối tác của Donation.vn

Đây là các tổ chức sẽ nhận được tiền và zot.vn tài trợ của bạn thông qua Donation.vn. Ngoài các tổ chức này thì Donation.vn không nhận tiền tài trợ cho bất kỳ tổ chức nào khác. Chỉ khi bạn tài trợ cho những tổ chức trong danh sách này thì khoản tiền tài trợ của bạn mới được cập nhật vào thư cảm tạ YourEname.Donation.vn